Festivaluri concurs muzica 2019

Calendarul festivalurilor concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019


FESTIVALURI 2019 JUDEŢE:

Calendarul inscrierilor la festivalurile concurs de muzica 2019
mai 2019 , iunie 2019 , iulie 2019 , august 2019 , septembrie 2019 , octombrie 2019 , noiembrie 2019 , decembrie 2019

miercuri, 7 februarie 2018

Regulament - Festivalul "MĂRUL DE AUR" , 27-29 aprilie 2018 , Galați

FESTIVALUL-CONCURS INTERNATIONAL VOCAL PENTRU COPII SI ADOLESCENTI

“MARUL DE AUR" 

editia VIII-a
 27-29 aprilie 2018
GALATI
Organizator:Asociaţia Obştească “Inanina Music  Star”cu scopul de a promova si integra in societate toti copiii,inclusiv cei cu dizabilitati.
Obiectivul festivalului
Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasărilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale.
Perfecţionarea măiestriei şi stimularea activităţii de creaţie a interpreţilor de muzică uşoară, muzica populara,clasica si sectiunea creatie.
Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii.
CONDITII DE PARTICIPARE
TAXA DE PARTICIPARE - 220 roni
Toti copiii care doresc sa participe la concurs vor trimite fisa de inscriere pana la data de 1 martie(INCLUSIV) pe adresa de email:maruldeaur2018@gmail.com
Participantii admisi in concurs vor fi anuntati de catre organizatori prin e-mail.
Festivalul se desfasoara sub mottoul – Talentati la fel!
Festivalul Concurs Internaţional de muzică uşoară este deschis tuturor interpreţilor de muzică, inclusive sitinerilor cu dezabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 5 si 20 +ani.
În concurs vor participa solişti vocalişti, duetevocale, formaţiuni vocale si instrumentisti.
Grupe de vârstă:5-  7  ani;8 - 10ani; 11– 13ani; 14 – 16ani;
17 – 19 ani; 20+ani
Propunerile pentru concurs vor fi expediate pe adresa: maruldeaur2018@gmail.com
Formularul il puteti descarca de pe pagina officială a site-ului www.maruldeaur.md
Pentru a va inregistra in  concurs este nevoie sa expediati  o piesă in orice limba, o poza si fisa de inscriere.
Taxa de participare la o categorie este 220 roni La doua categorii -350 roni Sectia creatie-250 roni Achitarea este nerambursabila.
Concurenţii cu dizabilităţi sunt scutiţi de taxa de înscriere.
Însoţitorii – parinţii sau profesorii concurenţilor, îşi asigura cazarea şi masa.
Conditii de participare: se prezintă copiile certificatelor de naştere  pentru concurenţi sau buletin de identitate si o fotografie in format (jpeg.jpg) precum şi copia documentelor pentru însoţitori.
La concurs vor participa toti concurentii selectati cu melodiile propuse de ei. Interpretatrea melodiilor va fi de pe stick cu orchestratia pe negative.
Organizatoriitaţiile încadrul etapelor concursului, cu scopul de a arhiva şif olosi (necomercial) în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata metodic materialele, inclusive cântecele interpretate în concurs. Acordul concurenţilor va fi certificate prin semnătură în fişa personală.
Concurenţii, care vor câștiga trofeul, vor avea responsabilitatea să participe (necomercial) în cadrul spectacolului de gală a ediţiei următoare.
Fiecare concurrent va interpreta, obligatoriu, o melodii in orice limba. Negativele şi materialele expediate organizatorilor nu se returnează.
Durata piesei sa nu depaseasca 4 min.
 Criterii de apreciere:
Claritatea si calitatea timbrala, amplitudine vocala, intonatie;
dictie, ritm si emisie vocala;
măiestria interpretativă
originalitatea interpretării;
show-ul si prezenţascenica;
ţinuta artistică şi vestimentară;
valoarea şi dificultatea repertoriului;
calitatea negativelor.
 Organizare şi desfăşurare
Ediţia a VIII-a se desfăşura la  27-29 aprilie în Romania-Galati în doua etape.

 Etapa I-a va fi organizată in  28 aprilie–Festivalul Concurs, la Sala Sporturilor“DUNAREA”  Etapa a II-a (finală) 29 aprilie– Gala laureaţilor cu inminarea premiilor si trofeelor „Marul de Aur”, înincinta Salii  Sporturilor “DUNAREA”

Premiile
Participantilor li se vor acorda diplome de participare medalii şi premii.
·         Două trofee Festivalul “ Marul de aur ”– 2018 acâte 1000 ron. ( unul din trofee va fi pentru copii cu dizabilităţi )
Pentru fiecare categorie de vârstă se vor oferi Trofee de categorie, locul 1,2,3.
Mentiuni si premii speciale.
 Juriul
Are in componenta sa: personalitati de marca ale muzicii din Romania, R.Moldova, si alte tari.
Hotararea juriului este difinitiva si nu poate fi contestata!!!

Directorul si  producatorul festivalului: Ina Bobeica       
GSM. +37369758355

Tel. +37322 59 76 00  email:maruldeaur2018@gmail.com www.maruldeaur.md


Festivalul-concurs Internațional Mărul de Aur
România-Galați 2018
FIȘA DE ÎNSCRIERE

Numele_________________________________________________________________
Prenumele______________________________________________________________
Adresa/Domiciliul:________________________________________________________
Telefon mobil____________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________
Carte de identitate/ certificat de nastere______________________________________
Data nasterii_______________________Varsta__________________ani;
Profesor indrumator:______________________________________________________
Telefon________________________________________________________________
Studii______________________________________Ocupatia____________________
Sectiunea : (interpretare, creatie)___________________________________________
Piesa propusa in concurs:Titlul_____________________________________________
Compozitor____________________________________________________________
Textier_________________________________________________________________
Participari în cadrul Festivalurilor, concursurilor (premii)________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sunt de acord ca organizatorii festivalului-concurs sa foloseasca gratis materilalele foto, video, audio promovate de mine in cadrul etapelor concursului in presa scrisa si electronica in scop de editare si exploatare metodica, pentru pregatirea festivalului de cate ori este nevoie.
In caz de voi ocupa Premiul Mare sau I (unu) ma oblig sa particip (necomercial) in cadrul spectacolului de gala a editiei urmatoare.Acest document completat va fi SEMNAT, scanat si trimis pe e-mail:maruldeaur2018@gmail.com
Toate  rubricile trebuie completate!                              Nume,Prenume…………………………..
     (parinte pentru copii -18) 
Semnatura………………………………..


DECLARATIE

Subsemnatul/a (copil)___________________________________, prin reprezentant legal (parinte)_______________________________________________,domiciliata in __________________nr_____,bl______, sc_________, et________,ap______________, jud/sector_____________, legitimate/a cu CI. Seria_____nr__________, eliberata de ____________________, la data de___________CNP_________________________
Declar ca voi interpreta piesa/opera muzicala:_____________________________,
Muzica:__________________,textul:_____________________in cadrul Festivalului “MARUL DE AUR”, organizat in perioada 27-29 aprilie 2018, de catre Asociaţia Obştească “Inanina Music Star”, cu sediul in___________________________,
Garantez ca voi raspunde integral si imediat cu daune la cel putin valoare a prejudiciului cauzat Organizatorului festivalului sau pentru daunele la care si/sau juridical) in legatura cu pretentii legate de drepturile de autorcederiva din interpretarea piesei de mai sus.
De asemenea,ma oblig sa suport integral acoperirea eventualelor pretentii ridicate de catre terti in legatura cu utilizarea de catre Organizatorul festivalului a operei muzicale in cadrul Festivalului “MARUL DE AUR”

DATA_____________________
SEMNATURA_______________INTERNATIONAL COMPETITION FESTIVAL „GOLDEN APPLE” 8th Edition, 2018
27-30 april 2018 ROMANIA-Galați
8-th edition of International Music Festival GOLDEN APPLE
REGULATIONS
Organizer: City Association “Inanina Music Star” with the purpose of promoting and integrating all the children, including the ones with disabilities.
The festival objective:
• The purpose of the competition festival is to promote pop music of certain artistic value, to bring forth and launch the young voices, to stimulate the interpretational values with the goal of placing them in the national and international pop music elite.
• The perfection of the craft and the stimulation of the creative activity of young pop music, folk music and creation section interpreters.
The discovery and encouragement of young talents in the field of music interpretation.
The PRESELCTION is on March 5th, 2018, the fee being 50 EURO.
All the children who want to take part in the preselection will send until MARCH 1st, 2018 (INCLUDED) to the e-mail address maruldeaur2018@gmail.comfollowing:
1. The application form filled in and signed with a pen (not electronically), mentioning the section for which they are participating. A separate form will be filled in for each section.
2. A picture in (jpeg.jpg) format;
3. Copy of the birth certificate;
4. A play (positive + negative) in MP3 format,video recording track proposed.
The negatives may contain voices (backing vocals) including a vocal group.
The plays will not be allowed to be changed during the competition.
The participants allowed in the competition will be announced by the organizers through an e-mail.
The festival will take place under the motto – Talented in the same manner!
 • The International Competition Festival of folk music is open to all music interpreters, including young people with disabilities, ranging between 5 and 19+ years old.
• The competition will include lead vocalists, vocal duets, vocal formations and instrument players.
 • Age groups: 5 - 7 years ; 8 - 10 years ; 11 – 13 years ; 14– 16 years ;
17– 19 years; 20+ years
The suggestions for the competition will be e-mailed to the address: maruldeaur2018@gmail.com
You can download the form from the official website www.maruldeaur.md
In order to register for the competition you need to send a play in any language, a picture and the application form.
• The application fee is RON 50 EURO for one category, 75 EURO for two categories, 60 EURO for creation. The paid fee is non-refundable.
• The competitors with disabilities are exempt from paying the application fee.
• The attendants – parents or teachers of the competitors will pay for their own accommodation and meals.
• Each competitor taking part from abroad and his accompanying parties have the obligation to check in at hotel 4 stars
• The fee is 250  EURO per person per day/ from april 27th, 2018 until april 30th, 2018.
• includes: the accommodation + meals (breakfast + dinner).
Participating conditions:
• All the selected competitors will be taking part with the songs they suggested. The interpretation of the songs will be from a flash drive with orchestration on the negative.
• The organizers reserve the exclusive right to videotape, photograph, audio record all the performances during the stages of the competition, with the purpose of archiving and using (for non-commercial purposes) in radio and TV broadcasts, to edit and methodically exploit the materials, including the songs interpreted during the competition. The approval of the competitors will be certified by signature in the personal form.
• The competitors who will win the trophy will have the responsibility to take part (non-commercially) at the gala show of the next edition.
• Each competitor will perform, as a mandatory condition, a song in any language. The negatives and the materials sent to the organizers are non-refundable.
The length of the play will not exceed 4 min.
Appreciation criteria:
• voice clarity and quality, vocal strength, intonation;
• diction, rhythm and vocal emission;
• interpretative craft
• originality of the interpretation;
• the show and the presence on the stage;
• artistic and clothing apparel;
• value and difficulty of the repertoire;
• quality of the negatives.
Organization and performance
The 8th edition2018 will be taking place between April 27 th and 30th 2018 in Romania in Galati
– The 1st stage will be organized on April 28th – The Competition Festival at the room Sala Sporturilor “DUNAREA”
– The 2nd stage (final) April  30th  – The Laureate Gala for handing over the prizes and trophies of the “Golden Apple”, at the room of Sala Sporturilor “DUNAREA”
The prizes
The participants will be granted participation diplomas, medals and prizes.
• Two “Golden Apple” Festival trophies – 2018, in the amount of 220 EURO. One of the trophies will be for the children with disabilities)
Category trophies will be handed over for each age category, 1st, 2nd and 3rd place. Mentions and special prizes.
The jury
Is made up of: outstanding personalities of music from Romania, Moldova and other countries.
The decision of the jury s final and cannot be contested!!!
Director and producer of the festival: Ina Bobeica
GSM.: +37369758355
Tel.: +37322 59 76 00;
e-mail:maruldeaur2018@gmail.com
www.maruldeaur.md

APPLICATION FORM
Last name______________________________________________
First name___________________________________________
Address/Domicile:______________________________________
Mobile phone________________________________________________
E-mail_______________________________________________
Identity card/ birth certificate__________________________
Date of birth ____________ Age __________________________ years old;
Studies ___________ Occupation _____________________________
Guiding teacher:___________________________________________
Telephone______________________________________________
Section : (interpretation, creation)__________________________
Play proposed for the competition: Title_________________________________________________
Composer____________________________________________
Lyrics writer________________________________________________
Participations at other Festivals, competitions (premii)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I agree that the organizers of the competition – festival will use free of charge the photo, video, audio materials promoted by me during the stages of the competition in the written media and electronically for editing and methodical exploitation, for the organization of the festival any time it is necessary.
In case I win the Great Prize or First (1st) Prize , I hereby undertake to (non-commercially) take part at the gala show of the next edition. This filled in document will be SIGNED, scanned and sent by e-mail to:maruldeaur2018@gmail.com
All columns must be filled in!
Last name First name …………………………..
(parent for children under 18)
Signature………………………………..
STATEMENT
The undersigned (child)___________________________________, through legal representative  (parent) ____________________________________________, residing in __________________no._____, building ______, entrance _________, floor ________, apartment ______________, County/Sector_____________, identified with IC series  _____ no. __________, issued by ____________________, on the ___________ Personal Number _________________________
I hereby state that I will perform the play/musical part: ____________________________,
Music by:__________________, lyrics by: _____________________ at the “GOLDEN APPLE” festival, organized between APRIL 27th and 30th, 2018, by the City Association “Inanina Music Star”.
I hereby guarantee that I will be liable in full and immediately for the damages for at least the value of the prejudice caused to the Organizer of the festival or for the juridical damages) relating to claims referring to copyright deriving from the interpretation of the above mentioned play. 
I also undertake to support in full the coverage of the possible claims formulated by third parties about the use by the organizer of the festival of the musical part within the “GOLDEN APPLE” festival.

DATE_____________________
SIGNATURE_______________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu